Regulamin dokonywania zamówień na platformie zamówieniowej "Poziom Wyżej"

Definicje:

Platforma – Platforma zamówieniowa "Poziom Wyżej" działająca pod adresem: https://poziomwyzej.com, służąca do składania zamówień Produktów za pośrednictwem sieci internetowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie,

Sprzedawca  – CORE TRAINER Adrian Hoffman ul. Olsztyńska 4c/7 80-395 Gdańsk NIP: 5842558343,

System teleinformatyczny  – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci komunikacyjnej urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.  Prawo telekomunikacyjne,

Klient (Zamawiający)  – osoba fizyczna niebędącą konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową dokonująca zamówień za pośrednictwem Platformy "Poziom Wyżej",

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Produkty  – produkty prezentowane na Platformie "Poziom Wyżej" przez Sprzedawcę ,

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów prezentowanych na Platformie "Poziom Wyżej", zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem,

Zamówienie - oferta nabycia Produktu przez Klienta za cenę uwidocznioną na stronie internetowej Platformy "Poziom Wyżej" za pomocą formularza zamówień dostępnego na stronie internetowej Platformy "Poziom Wyżej",

Przewoźnik - podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę, dokonujący na jego zlecenie dostawy zamówionego/-ych Produktu/-ów na adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia,

Koszt dostawy - ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Produktów zamówionych na Platformie "Poziom Wyżej" do miejsca wskazanego przez Klienta przy składaniu Zamówienia.

Rodo – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  I Postanowienia ogólne

Właścicielem Platformy "Poziom Wyżej" działającej pod adresem: https://poziomwyzej.com jest:

CORE TRAINER Adrian Hoffman ul. Olsztyńska 4c/7 80-395 Gdańsk NIP: 5842558343,

Klient ma możliwość kontaktu z Platformą "Poziom Wyżej":

- listownie pod adresem:  CORE TRAINER Adrian Hoffman ul. Olsztyńska 4c/7 80-395 Gdańsk,

ul. Kielnieńska 187, 80 – 299 Gdańsk, - telefonicznie pod numerem: 508 807 835

- za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@poziomwyzej.com

Regulamin określa w szczególności zasady składania Zamówień i ich realizacji, informacje o sposobie, procedurę rozpatrywania reklamacji.

Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie przed zawarciem Umowy sprzedaży, na żądanie Klienta.

Sprzedawca udostępnia Regulamin w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści zniesławiających lub naruszających prawa osób trzecich.

Sprzedaż za pośrednictwem Platformy "Poziom Wyżej" dostępna jest dla Klientów będących Przedsiębiorcami, pod warunkiem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

Informacje o Produktach prezentowane na Platformie "Poziom Wyżej" nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a jedynie informację.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca: Google Chrome w aktualnej wersji, Mozilla Firefox w aktualnej wersji.

  II Złożenie Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie: https://poziomwyzej.com.

Produkty na Platformie "Poziom Wyżej" są oznaczone co do nazwy, właściwości oraz ceny.

W celu złożenia Zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej Platformy "Poziom Wyżej", wskazując dane niezbędne do realizacji Zamówienia, tj.

Imię i nazwisko

Adres do wysyłki Zamówienia,

Adres e-mail,

Numer telefonu,

Dokładne określenie przedmiotu Zamówienia, z uwzględnieniem jego liczby,

Sposób dostawy,

W ramach złożenia zamówienia, Klient dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu.

W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia lub podania danych uniemożliwiających przyjęcie/zrealizowanie Zamówienia, Sprzedawca zwróci się do Klienta o uzupełnienie tych danych w terminie 5 dni. Po bezskutecznym upływie terminu nieprawidłowo złożone przez Klienta Zamówienie zostaje anulowane.

Za moment zawarcia Umowy sprzedaży poczytuje się:

a) datę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy,

b) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przesłane do Klienta drogą mailową.

  III Cena

Ceny Produktów prezentowanych na Platformie "Poziom Wyżej" podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT, jednak nie obejmującymi kosztów dostawy Zamówienia. Przed dokonaniem zakupu Klient zostanie poinformowany o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz kosztach transportu według wyboru sposobu dostawy przez Klienta.

Ceny Produktów, wskazane na Platformie "Poziom Wyżej" w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta, są cenami wiążącymi Klienta i nie ulegną zmianie w toku realizacji Zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen Produktów prezentowanych na Platformie "Poziom Wyżej" oraz oferowania nowych Produktów do sprzedaży.

  IV Płatności

Dostępnymi na Platformie "Poziom Wyżej" sposobami płatności za złożone Zamówienie jest platforma Przelewy24, płatność następuje w chwili zamawiania towaru. W przypadku braku płatności Zamówienie nie zostanie wysłane, zaś Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie art. 491 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

  V Dostępność Produktów

Dostępność Produktów prezentowanych na Platformie "Poziom Wyżej" jest aktualizowana na bieżąco, z uwzględnieniem możliwości technicznych Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostępności Produktów po skutecznym złożeniu Zamówienia przez Klienta oraz do wprowadzenia zmian na liście Produktów prezentowanych na Platformie "Poziom Wyżej". W przypadku niedostępności zamówionego Produktu, Klient zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tej sytuacji Sprzedający poinformuje Klienta o wydłużeniu terminu realizacji Zamówienia do czasu otrzymania przez Sprzedawcę zamówionego Produktu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, zostanie ono anulowane, zaś uiszczona przez Klienta kwota zostanie zwrócona na konto bankowe.

W przypadku anulowania Zamówienia o którym mowa w pkt 2 i 3 Sprzedawca w ciągu 10 dni roboczych dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku konieczności anulowania Zamówienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe po stronie Klienta szkody.

  VI Czas realizacji Zamówienia i sposoby dostawy

W terminie 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty bądź potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca skompletuje Zamówienie i przekaże je Przewoźnikowi.

Dostawa Zamówienia realizowana jest na terenie Polski.

Sprzedawca oferuje następujące sposoby dostawy Zamówienia:

- dostarczenie za pośrednictwem Przewoźnika na wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres.

Wraz z Zamówieniem od Sprzedawcy Klient otrzyma fakturę VAT, pod warunkiem otrzymania odpowiednich danych przez Sprzedającego.

Z chwilą wydania zakupionych Produktów Przewoźnikowi, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktów, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika.

Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży.

  VII Reklamacje

Produkty dostępne na Platformie "Poziom Wyżej" są wolne od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowe, chyba że z opisu Produktu wynika, iż Produkt jest niepełnowartościowy.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje, stosownie do art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, wyłączona.

W celu wszczęcia postępowania reklamacyjnego Klient przesyła na adres siedziby Sprzedawcy albo dostarcza osobiście wadliwy Produkt, dołączając dowód jego zakupu, wraz ze wskazaniem daty powstania wady, jej rodzaju oraz żądania Klienta co do rozpatrzenia reklamacji.

Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

  VIII Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych Klientów (dalej zwane: „dane osobowe”) w świetle obowiązujących przepisów prawa jest Sprzedawca. W zakresie obsługi podatkowo – księgowej Sprzedawcy współadministratorem danych osobowych może być również

DANE BIURA RACHUNKOWEGO!!!!

Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w celu:

a) podjęcia działań zmierzających do zawarcia, zmiany umowy na prowadzenie Konta Klienta i/lub do złożenia Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) realizacji Zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych i księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

d) badania poziomu realizacji usług i jakości sprzedawanych produktów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

e) wewnętrznych celów administracyjnych Sprzedawcy, w tym w celu lepszego doboru usług do potrzeb Partnerów biznesowych, jak najlepszej optymalizacji produktów i obsługi, budowania wiedzy o Partnerach biznesowych, analizy finansowej, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

f) marketingu bezpośredniego własnych usług, w tym dobierania ich pod kątem potrzeb danego Klienta, co stanowi uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

g) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych w razie konieczności wykazania przez Sprzedawcę niezbędnych faktów, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okresy przetwarzania danych osobowych:

a) w zakresie zawarcia i realizacji umowy, składania Zamówień, dane będą przechowywane do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,

b) w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych dane osobowe będą przechowywane przez czas, w którym przepisy nakazują Sprzedawcy przechowywać dane,

c) w zakresie danych przetwarzanych dla potrzeb marketingu usług własnych Sprzedawcy dane osobowe będą przechowywane do momentu zgłoszenia przez Klienta sprzeciwu wobec ich przetwarzania w tym celu / cofnięcia zgody na dostarczanie materiałów marketingowo – handlowych,

e) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych oraz badania satysfakcji Partnerów biznesowych dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

f) w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Sprzedawca uprawniony jest do udostępniania danych osobowych swoim dostawcom, którym zleci świadczenie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. kancelarii prawnej, firmom marketingowym, dostawcom poczty elektronicznej, firmom informatycznym, księgowym, zarządzającym oraz archiwizacyjnym, biegłym rewidentom, firmom audytorskim oraz świadczącym usługi z zakresu ochrony danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,

b) prawo dostępu do danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

g) prawo do przenoszenia danych osobowych,

h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyżej wymienione prawa mogą być ograniczone na podstawie przepisów szczegółowych RODO lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie zgody mają oni prawo jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy/Zamówienia, a brak ich podania może uniemożliwić ww. czynności.

W celu skorzystania z praw wskazanych w ust. 5 i 6 należy skontaktować się ze Sprzedawcą, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@poziomwyzej.com

Sprzedawca nie przetwarza danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym tzw. profilowania. Dane osobowe nie są przekazywane do Państw trzecich, innymi słowy poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani też do żadnych organizacji międzynarodowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych wymaga oddzielnej zgody Klienta i nie jest wymagane dla skutecznego złożenia Zamówienia na Platformie "Poziom Wyżej". Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  IX Postanowienia końcowe

Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności zmiany przepisów prawa, w zakresie w jakim przyczyny te mogłyby dotyczyć niniejszego Regulaminu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian w Regulaminie będą realizowane na zasadach dotychczasowych, chyba że co innego wynikać będzie ze zmian przepisów prawa.

Sprzedawca zobowiązany jest każdorazowo powiadomić o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu poprzez informacje na stronie internetowej Platformy "Poziom Wyżej".

W przypadku Klientów składających Zamówienie za pośrednictwem platformy zamówieniowej "Poziom Wyżej" przed złożeniem Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie zmian w Regulaminie.

Ewentualne spory wynikłe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem poddane zostaną sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

CORE TRAINER Adrian Hoffman ul. Olsztyńska 4c/7 80-395 Gdańsk NIP: 5842558343